- Theo tiêu chuẩn ISO9001-2008

- Công bố chất lượng của Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm – Bộ Y Tế